რეგისტრაციის გადასახადი

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის საფასური:

კონფერენციაში უცხოელი მონაწილეების საფასური შეადგენს 350 ევროს, მათი თანმხლები პირებისათვის შენატანი შეადგენს 200 ევროს. შენატანი ფარავს შემდეგ ხარჯებს: კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა; სამვარსკვლავიან სასტუმროში ცხოვრება და სამჯერადი კვება; კონფერენციის მასალების პუბლიკაცია (შრომების კრებული, მუშაობისათვის საჭირო ნივთები და ა.შ.); ექსკურსიები წინასწარ განსაზღვრული მარშრუტებით და ბანკეტი.

საქართველოდან მომხსენებლებისათვის მონაწილეობის შეღავათიანი საფასური შეადგენს 150  ლარს.

ონლაინ რეგისტრაციის შემდეგ, დადგენილ ვადებში (15 აგვისტომდე) მონაწილემ უნდა გამოგზავნოს ანოტაციის ელექტრონული ვერსია ელ. მისამართზე ictbea@gtu.ge  

სტატიის მიღების შემდეგ, ავტორს ეგზავნება შეტყობინება სტატიის მიღების შესახებ, რის შემდეგაც, ავტორი აგზავნის საორგანიზაციო შენატანის ქვითრის ასლს (PDF ფორმატში).
შენიშვნა: მონაწილეობის საფასურის გადახდისას, დანიშნულებაში უნდა მიეთითოს კონფერენციის ე.წ  შიფრის ნომერი – TBEA22 და ავტორის/ავტორთა ჯგუფის სახელი და გვარი. (მაგ. TBEA22; . გიორგაძე);

სტატიები, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ კონფერენციის მოთხოვნებს, არ განიხილება.

საბანკო რეკვიზიტები (ლარის ანგარიში)

საქართველოს ტექნიკური  უნივერსიტეტი
მიმღები ბანკი – სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება – ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი – TRESGE22
მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი 7 0897 7509
კონფერენციის საწევრო – „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა -აზია“
გვარი სახელი, პ/მ ნომრის ჩვენებით

ანგარიში უცხოურ ვალუტაში

Intermediary: deutshe bundesbank, zentrale frankfurt am main, De
(eur)
swit code: markdeff
acc: 5040040060
Beneficiary’s bank:
National bank of georgia, tbilisi
swift code: bnlnge22
Beneficiary: Georgian Technical University
IBAN: GE65NB0331100001150207