აბსტრაქტის შესრულების წესი

  • მოკლე რეზიუმე (11 Pt, italic, არა უმეტეს 600 ნიშანი) ერთი სტრიქონის გამოტოვებით.
  • გასაღები სიტყვები ერთი სტრიქონის გამოტოვებით