ნაშრომის შესრულების წესი

მოთხოვნები სტატისის გაფორმების შესახებ

 • სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატით Word-ის ტექსტურ რედაქტორში. ყველა ველი – 2,5 სმ.
 • სტატიის ფაილის დასახელება – პირველი ავტორის სახელი, გვარი და სამუშაო თემის ნომერი (მაგ. ქართველიშვილი – 2)
 • გამოყენებული შრიფტი: სტატიებისათვის ქართულ ენაზე – Sylfaen, სტატიებისათვის პოლონურ და ინგლისურ ენაზე – Times New Roman. სტრიქონებს შორის ინტერვალი 1,0
 • ფორმულები დაბეჭდილი უნდა იყოს Microsoft Equation Editor-ში
 • გრაფიკული მასალა თავსებადი უნდა იყოს Word-ის პროგრამასთან
 • სტატიის სათაური დაწერილი უნდა იყოს პირველ სტრიქონზე (13 Pt, Bold)
 • ავტორების გვარი და ინიციალები უნდა დაიწეროს თითო სტრიქონის გამოტოვებით (12 Pt, Bold)
 • მოკლე რეზიუმე (11 Pt, italic, არა უმეტეს 600 ნიშანი) ერთი სტრიქონის გამოტოვებით.
 • გასაღები სიტყვები ერთი სტრიქონის გამოტოვებით
 • ძირითადი ტექსტი – ერთი სტრიქონის გამოტოვებით (11 Pt)
 • გამოყენებული ლიტერატურა (11 Pt) – ერთი სტრიქონის გამოტოვებით.
 • სტატიის მოცულობა 3-7 ფურცელი
 • გამოყენებული ლიტერატურის ციტირება უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს: ISO690, PN-ISO690 (Vancouver system)