კონფერენციის თემატიკა

კონფერენციის სამუშაო თემები:

 1. საავტომობილო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტის არსებული მდგომარეობა, პრობლემები და განვითარების ტენდენციები;
 2. ტექნოლოგიური და სპეციალური დანიშნულების ტრანსპორტი;
 3. ურბანული ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა;
 4. მულტიმოდალური, ინტერმოდალური და კომბინირებული სატრანსპორტო პროცესები;
 5. სატრანსპორტო ლოგისტიკა, მენეჯმენტი და ეკონომიკური ასპექტები;
 6. მოძრავი შემადგენლობისა და ტექნოლოგიური ტრანსპორტის დინამიკა;
 7. სატრანსპორტო საშუალებების დიაგნოსტიკა, მონიტორინგი, ტექნიკური მდგომარეობა და მომსახურება;
 8. სატრანსპორტო საექსპლუატაციო მასალები;
 9. ტრანსპორტის საინფორმაციო სისტემები და ტექნოლოგიები, ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემები;
 10. კვების პროდუქტების ცივად შენახვა და ტრანსპორტირება;
 11. ტრანსპორტი და ეკოლოგია;
 12. საგანმანათლებლო პოლიტიკა ტრანსპორტზე;
 13. სატრანსპორტო კანონმდებლობა და საბაჟო საქმე.